Trang nhất » Tin Tức » Lịch-Thời khoá biểu » Thời khoá biểu

CHUC MUNG NGAY 20-11

Thời khóa biểu năm học 2015-2016

Thứ năm - 01/10/2015 08:31
Thời khóa biểu toàn trường năm học 2015-2016
THỜI KHOÁ BIỂU NĂM HỌC 2015 - 2016              Thực hiện từ 21/9/2015
                                     
Thứ Buổi Tiết Khối 1 Khối 2 Khối 3 Khối 4 Khối 5
1A 1B 1C 1D 2A 2B 2C 3A 3B 3C 4A 4B 4C 5A 5B 5C
2 Sáng 1 HĐTT HĐTT HĐTT HĐTT HĐTT HĐTT HĐTT HĐTT HĐTT HĐTT HĐTT HĐTT Tin HĐTT HĐTT Tanh
2 T việt T việt T việt LÂN L MT Tập Đọc Toán Toán Toán Toán Tập Đọc Tập Đọc Tin Tập Đọc Tập Đọc TAnh
3 T việt LÂN T việt T việt Tập Đọc Tập Đọc Tập Đọc Tập Đọc Tập Đọc Tập Đọc Toán Toán T Anh Toán Toán Tin
4 LÂN T việt T Việt* T việt Tập Đọc L MT Tập Đọc K Ch K Ch K Ch  T Việt*  Toán* TAnh Khoa  Khoa  Tin
Chiều 1  Toán Toán TViệt* Toán HĐTT Toán Toán* T Anh T Viết Toán* TD KT HĐTT AN MT HĐTT
2  Toán* Toán*  Toán* Toán* Toán Đạo đức Đạo đức T Anh Toán* TNXH KT AN Tập Đọc MT TD Tập Đọc
3  T Việt* T Việt* TNXH T Việt* T Việt* T Việt* C Tả Toán* T Anh Chính Tả AN MT Toán TD KT Toán
4 Tự học Tự học NGLL Tự học TNXH Tự học Tự học Tập viết T Anh Đạo đức MT TD T Việt* KT AN Khoa học
3 Sáng 1 Toán* T việt TD T việt Toán Toán TC Toán Toán MT LTVC LTVC AN T anh Tin LTVC
2 T Việt* T việt AN T việt Chính tả K Ch TD TNXH TNXH TC Toán Toán MT T anh Tin Toán
3 TNXH Toán MT Toán  Tập viết C Tả AN T Việt*  T Việt* TD Khoa học Khoa  KT Tin T Anh  Toán*
4 KNS T Việt* TC T Việt* T Việt* Toán* MT Chính tả Chính tả AN Chính tả Chính tả TD Tin T Anh Chính tả
Chiều 1 T việt  Toán* T việt  Toán* MT TC Toán TD AN Tập Đọc T anh Thể dục LTVC LTVC LTVC Tập Đọc
2 T việt T Việt* T việt T Việt* TC TD Tập viết AN MT Toán T anh K Ch Toán Toán Toán Toán
3 Toán  KNS Toán  NGLL TD AN Kể ch MT TC  T Việt* Toán* T anh Khoa học  Toán*  Toán* TLV
4 T Việt* TNXH Tự học Tự học AN MT T Việt* TC TD Tự học Thể dục T anh Chính Tả C  tả C  tả T Việt*
4 Sáng 1 Toán T.việt T.việt T.việt Tập đọc Tập đọc Tập đọc Tập Đọc Tập Đọc Tin Tập Đọc Tập Đọc Tập Đọc Tập Đọc T Đọc T Anh
2 L MT T việt T việt T việt Toán Toán Toán Toán Toán Tin Toán Toán Toán Lịch sử Toán T Anh
3 T.việt LMT Toán Toán Toán* TNXH Chính tả Chính Tả Ch Tả T Anh KCh TLV KCh Địa lý TLV TD
4 T việt Toán Tự học LMT  Tự học  KNS .T Việt*  T Việt* T Việt* T Anh  T Việt*  Toán*  Toán* Đạo đức T Dục KNS
Chiều 1 SHCM SHCM SHCM SHCM SHCM SHCM SHCM SHCM SHCM SHCM SHCM SHCM SHCM SHCM SHCM SHCM
2
3
4
5 Sáng 1 Đạo Đ T.việt T.việt T.việt LT&C LT&C LT&C TD Toán TD T anh Tin LT& C KC Lịch sử Địa lý
2  Toán T việt T việt T việt Toán Toán Toán KNS LTVC Toán T anh Tin Toán TLV LT&C LT&C
3  Toán* Toán Toán T Việt* Chính tả Hát D ca KNS Đạo đức TNXH  LTVC Tin T Anh TLV  Toán  Toán Toán
4 NGLL Tự học TNXH* Toán Hát D ca T Việt* TNXH  Toán*  Tự học C Tả Tin T Anh .Khoa T Việt* Đạo đức Lịch sử
Chiều 1 T.việt Đạo Đ T Việt* TNXH  Toán*  Toán*  Toán* Toán Đạo đức T Việt* LT& C LT& Câu Địa T Anh Khoa  TLV
2 T việt  Toán*  Toán*  Toán* K Ch T Việt*  T Việt* LTVC  Toán*  Toán* Toán Toán L Sử T Anh  Toán* Toán
3 T Việt* T Việt* Đạo Đ  Đạo Đ T Việt* Tập viết L ÂN TNXH TD Tập viết TLV  Khoa học Đạo đức Khoa  T Anh  T Việt*
4 Tự học NGLL L ÂN  KNS Tự học T ự học Tự học  Tự học KNS TNXH Toán* T Việt*  Toán*  Toán T Anh Đạo đức
6 Sáng 1 T việt T việt T việt T việt TD Toán Toán* T anh Tin TLV TLV Đạo đức TLV LTVC TLV Khoa
2 T việt T việt T việt T việt KNS  TD L MT T anh Tin Toán Toán Lịch sử Toán Toán Toán  Toán*
3 TNXH* TNXH* LMT TNXH* Đạo đức TLV TLV Tin T Anh Toán* Khoa  Địa Lý T Việt* Thể dục  T Việt* K ch
4 HĐTT HĐTT HĐTT HĐTT T Việt* HĐTT HĐTT Tin T Anh HĐTT HĐTT KNS HĐTT HĐTT HĐTT HĐTT
Chiều 1 TD TC Toán MT Toán Chính tả T Dục TLV TLV T Anh Đạo đức TLV Thể dục Toán* Địa lí AN
2 AN TD  Toán* TC Toán* TViệt* Toán Toán Toán T Anh Địa lý  Toán KNS TLV K ch MT
3 MT AN T Việt* TD TLV Toán*  T Việt* Toán* Toán* Toán Lịch sử T Việt* T Anh T Việt* T Việt* KT
4 TC MT KNS AN  HĐTT HĐTT NGLL HĐTT HĐTT KNS KNS HĐTT T Anh KNS KNS TD

Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá
Click để đánh giá bài viết
Từ khóa: n/a

Những tin mới hơn

Những tin cũ hơn