Trang nhất » Tin Tức » Lịch-Thời khoá biểu » Thời khoá biểu

CHUC MUNG NGAY 20-11

Thoi khoa bieu

Thứ tư - 12/11/2014 10:08
THỜI KHOÁ BIỂU NĂM HỌC 2014-2015              Thực hiện từ 15/9/2014
                                   
Thứ Buổi Tiết Khối 1 Khối 2 Khối 3 Khối 4 Khối 5
1A 1B 1C 2A 2B 2C 3A 3B 3C 4A 4B 4C 5A 5B 5C
2 Sáng 1 HĐTT HĐTT HĐTT HĐTT HĐTT HĐTT HĐTT HĐTT Tin  HĐTT HĐTT T Anh HĐTT HĐTT HĐTT
2 T việt T việt Thể dục Toán Toán M.thuật Toán Toán Tin T.đọc T.đọc T Anh T.đọc T.đọc  N
3 T việt T việt  N T.đọc T.đọc Thể dục T.đọc T.đọc T Anh Toán Toán Tin  Toán Toán M.thuật
4 L T Việt L TViệt M.thuật T.đọc T.đọc  N Kể Chuyện Kể Chuyện T Anh Lịch Sử Lịch Sử Tin Khoa học Khoa học Thể dục
Chiều 1 L. TViệt L. TViệt T việt L. Toán L. Toán T.đọc T Anh Ôn Toán HĐTT Thể dục Kỉ thuật HĐTT Âm nhạc M.thuật T.đọc
2 L. Toán L. Tóan T việt L. T Việt L. T Việt T.đọc T Anh Ôn TViệt Toán Kỉ thuật Âm nhạc T.đọc M.thuật Thể dục Toán
3 Tự học Tự học Toán  Đ.Đức Đ.Đức Toán Ôn Toán T Anh T.đọc Âm nhạc M.thuật Toán Thể dục Kỉ thuật  Lịch sử
4 GDKNS GDKNS Tự học GDKNS GDKNS Kỉ thuật Ôn TViệt T Anh  Kể chuyện M.thuật Thể dục Lịch Sử Kỉ thuật Âm nhạc Ki thuật
3 Sáng 1 Thể dục T công T việt Âm nhạc M.thuật Toán Toán Toán Toán LTVC LTVC LTVC T Anh Tin  LTVC
2 T công Âm nhạc T việt M.thuật Thể dục C.tả TNXH TNXH TNXH Toán Toán Toán T Anh Tin Toán
3 Âm nhạc M.thuật Toán  Thể dục T công Kể chuyện C.tả C.tả C.tả Khoa học Khoa học Khoa học Tin  T Anh Khoa học
4 M.thuật Thể dục L TViệt T công Âm nhạc Tự học Ôn toán Ôn toán Ôn TViệt C.tả C.tả C.tả Tin T Anh C.tả
Chiều 1 T việt T việt T việt Toán Toán LT Việt T.đọc T.đọc Đ.Đức T Anh GDKNS T.đọc LTVC LTVC T.đọc
2 T việt T việt T việt C.tả C.tả L.Toán Toán Toán Ôn Toán T Anh Thể dục Toán Toán Toán Toán
3 Toán  Toán  L.Toán Kể chuyện Kể chuyện TNXH Đ.Đức Đ.Đức Ôn T Việt Thể dục T Anh Kể chuyện L Toán L Toán TLV
4 L T Việt L TViệt Tự học Tự học Tự học Tự học GDNGLL GDNGLL GDNGLL GDKNS T Anh L Toán C.tả C.tả Đ.Đức
4 Sáng 1 T việt T việt Đ.Đức T.đọc T.đọc T.đọc Âm nhạc MT T.đọc T.đọc T.đọc T Dục T.đọc T.đọc T Anh
2 T việt T việt TNXH Toán Toán Toán M.thuật Âm Nhạc Toán Toán Toán GDKNS Toán Toán T Anh
3 Toán  Toán  L Toán Tập viết Tập viết Tập viết Thể dục T công Ôn T Việt Kể chuyện Kể chuyện T Anh TLV TLV Tin
4 Tự học Tự học Tự học L.T Việt L.T Việt Tự học T công Thể dục L Toán L Toán L Toán T Anh Đ.Đức Đ.Đức Tin
Chiều 1                              
2 SHCM SHCM SHCM SHCM SHCM SHCM SHCM SHCM SHCM SHCM SHCM SHCM SHCM SHCM SHCM
3                              
4                              
5 Sáng 1 L. Toán T.việt T việt LT&C LT&C LT&C Toán Toán Thể dục T Anh Tin  Kỉ thuật Thể dục Thể dục Thể dục
2 Đ.Đức T việt T việt Toán Toán L. T Việt LTVC LTVC M.thuật T Anh Tin Âm nhạc LT&C LT&C LT&C
3 TNXH Toán . Toán TNXH TNXH Toán Tập viết Tập viết Âm nhạc Tin  T Anh M.thuật Toán Toán Khoa
4 Tự học Tự học Tự học Tự học Tự học L Toán LTViệt L TViệt Kĩ Thuật Tin T Anh Thể dục Lịch sử Lịch sử GDKNS
Chiều 1 T.việt L. Toán L TViệt L. Toán L. Toán Thể dục GDKNS  Ôn T Việt Toán LT& Câu LT& Câu LT& Câu T Anh Khoa học L Toán
2 T việt Đ.Đức LT việt L. T Việt L. T Việt L. TViệt Thể dục TNXH LTVC Toán Toán Toán T Anh Kể chuyện Kể chuyện
3 Toán TNXH T công C.tả C.tả Luyện viết Ôn T Việt Thể dục Tập viết Khoa học Khoa học Khoa học Khoa học T Anh L Toán
4 Tự học Tự học GDKNS GDNGLL GDNGLL GDKNS TNXH GDKNS TNXH Tập làm văn TL.văn TLV Kể chuyện T Anh L .T Việt
6 Sáng 1 T việt T việt T việt TLV TLV TLV T Anh Tin  TLV TLV TLV TLV TLV TLV TLV
2 T việt T việt T việt Toán Toán Toán T Anh Tin Toán Toán Toán Toán Toán Toán Toán
3 Toán Toán Toán L Toán L Toán Đ.Đức Tin  T Anh C.tả Địa Lý Địa Lý Địa Lý Địa Địa Địa
4 HĐTT HĐTT HĐTT HĐTT HĐTT HĐTT Tin T Anh HĐTT L TViệt L T Việt L TViệt L TViệt L TViệt L T Việt
Chiều 1 L. Toán L. Toán L Toán Thể dục L. TViệt L. Toán TLV TLV GDKNS Đ.Đức Đ.Đức Đ.Đức GDKNS GDKNS T Anh
2 L. T Việt L. T Việt L. T Việt L viết L Viết L. T Việt Toán Toán Thể dục L. Toán L. Toán L. Toán L Toán L Toán T Anh
3 Tự học Tự học Tự học L. TViệt Thể dục C.tả C.tả C.tả T Anh L. TViệt L. TViệt L. TViệt L T Việt L T Việt T Dục
4 GDNGLL GDNGLL GDNGLL Tự học Tự học GDNGLL HĐTT HĐTT T Anh HĐTT HĐTT HĐTT HĐTT HĐTT HĐTT

Tác giả bài viết: Nguyễn Thị Hoài Nam

Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá
Click để đánh giá bài viết

Những tin mới hơn