Trang nhất » Tin Tức » Lịch-Thời khoá biểu » Thời khoá biểu

CHUC MUNG NGAY 20-11

TKB cac khoi

Thứ tư - 12/11/2014 10:13
TRƯỜNG TIỂU HỌC ĐÔNG SƠN                                                THỜI  KHOÁ BIỂU KHỐI  1    
                                                                                                                  Năm học 2014-2015   ( Áp dụng từ: 15/ 9 /2014)
T/ N LỚP 1A(Cô Hương) LỚP 1B(Cô Nga) LỚP 1C(Cô Lương)
B SÁNG  B CHIỀU GV DẠY BUỔI SÁNG  BUỔI CHIỀU GV DẠY BUỔI SÁNG  BUỔI CHIỀU GV DẠY
 
2/
HĐTT L. TViệt GVCN HĐTT L. TViệt GVCN Tiếng việt L T Việt GVCN
Tiếng việt L. Toán GVCN Tiếng việt L. Tóan GVCN Tiếng việt L T Việt GVCN
Tiếng việt Tự học GVCN Tiếng việt Tự học GVCN Toán Thủ công GVCN
L T Việt GDKNS GVCN L TViệt GDKNS GVCN Tự học HĐTT GVCN
 
       3/
Thể dục Tiếng việt  T Dần Thủ công Tiếng việt C. Mai Tiếng việt L Toán GVCN
Thủ công Tiếng việt C. Mai Âm nhạc Tiếng việt C. Hà Tiếng việt L. T Việt GVCN
Âm nhạc Toán C. Hà Mĩ Thuật Toán T. Hoàng Toán L TViệt GVCN
Mĩ Thuật L T Việt T. Hoàng Thể dục L TViệt  T. Dần Tự học Tự học GVCN
 
        4/
Tiếng việt  
SHCM
GVCN Tiếng việt  
SHCM
GVCN Tiếng việt  
SHCM
GVCN
Tiếng việt GVCN Tiếng việt GVCN Tiếng việt GVCN
Toán GVCN Toán GVCN L.Toán GVCN
Tự học GVCN Tự học GVCN Tự học GVCN
 
5/
TiếngViệt L. Toán GVCN TiếngViệt L. Toán GVCN Tiếng việt L. Toán Sáng
Tiếng việt Đạo đức GVCN Tiếng việt Đạo đức GVCN Tiếng việt Đạo đức GVCN
Toán TNXH GVCN Toán TNXH GVCN . Toán TNXH Chiều Cô
Tự học Tự học GVCN Tự học Tự học GVCN Tự học GDKNS
 
6/
Tiếng Việt L. Toán GVCN Tiếng Việt L. Toán GVCN Mĩ thuật Tiếng Việt T Hoàng
Tiếng việt L. T Việt GVCN Tiếng việt L. T Việt GVCN Âm nhạc Tiếng việt C Hà
Toán Tự học GVCN Toán Tự học GVCN Thể dục Toán T Dần
HĐTT GDNGLL GVCN HĐTT GDNGLL GVCN GDKNS HĐTT T Dần
7/  
BDHSG-PĐHSY
 
BDHSG-PĐHSY
 
BDHSG-PĐHSY

TRƯỜNG TIỂU HỌC ĐÔNG SƠN                                                THỜI  KHOÁ BIỂU KHỐI  2    
                                                                                                                  Năm học 2014 -2015 (Áp dụng từ   15/9/2014)
T/N                    LỚP 2A(Cô Soa) LỚP 2B( Cô Hoa) LỚP 2C( Cô Thơ)
BUỔI SÁNG  BUỔI CHIỀU GV DẠY BUỔI SÁNG BUỔI CHIỀU GV DẠY BUỔI SÁNG BUỔI CHIỀU GVDẠY
2/ HĐTT L. Toán GVCN HĐTT L. Toán GVCN Tập đọc LT Việt GVCN
Toán L. T Việt GVCN Toán L. T Việt GVCN Tập đọc L.Toán GVCN
Tập Đọc Đạo đức GVCN Tập Đọc Đạo đức GVCN Toán TNXH GVCN
Tập Đọc Tự học GVCN Tập Đọc Tự học GVCN Tự học HĐTT GVCN
 
       3/
Âm nhạc Toán C. Hà Mĩ Thuật Toán T Hoàng Toán L. Toán GVCN
Mĩ Thuật Tập viết T Hoàng Thể dục Tập viết T Dần Tập viết L. T Việt GVCN
Thể dục Kể chuyện  T Dần Thủ công Kể chuyện C. Mai Kể chuyện Chính tả GVCN
Thủ công Tự học C. Mai Âm nhạc Tự học C. Hà tự học Thủ công GVCN
 
        4/
L. Toán  
SHCM
C Mai Tập đọc  
SHCM
GVCN Tập đọc  
SHCM
GVCN
L. T Việt C Mai Toán GVCN Toán GVCN
TNXH C Mai Chính tả GVCN Chính tả GVCN
GDNGLL C Mai L. T Việt GVCN Tự học GVCN
 
5/
Tập đọc LT&C GVCN L. Toán LT&C Sáng LT&C Thể dục Sáng
Toán Toán GVCN L. T Việt Toán Cô Mai L. T Việt L. TViệt GVCN
Chính tả Chính tả GVCN TNXH Chính tả GVCN Toán Luyện viết Chiều
L. T Việt Tự học GVCN GDNGLL Tự học GVCN L Toán GDNGLL C. Mai
 
6/
TLV Thể dục GVCN TLV L. TViệt GVCN Thể dục TLV TDần
Toán GDKNS GVCN Toán L Viết GVCN Âm nhạc Toán C. Hà
L Toán L. TViệt GVCN L Toán Thể dục GVCN Mĩ thuật Đạo đức T Hoàng
HĐTT L Viết GVCN HĐTT GDKNS GVCN GDKNS HĐTT T Hoàng
7/ BDHSG,PDDHSY BDHSG,PDDHSY BDHSG,PDDHSY

   TRƯỜNG TIỂU HỌC ĐÔNG SƠN                                                THỜI  KHOÁ BIỂU KHỐI  3    
                                                                                                                  Năm học 2014-2015      (Áp dụng từ ngày  1 5/9/2014)
T/N LỚP 3A(Cô Lan Thuận) LỚP 3B( CôThuLan Anh) LỚP 3C( Cô Bình)
BUỔI SÁNG BUỔI CHIỀU GV DẠY BUỔI SÁNG BUỔI CHIỀU GV DẠY BUỔI SÁNG BUỔI CHIỀU GV DẠY
 
2
HĐTT T Anh GVC Chào Cờ Ôn Toán GVCN Tin Toán C. Thuỷ
Toán T Anh GVC Toán Ôn TViệt GVCN Tin Tập Đọc C. Thuỷ
Tập Đọc Ôn Toán GVCN Tập Đọc T Anh GVC T Anh  Kể chuyện C.Mai
Kể Chuyện Ôn TViệt GVCN Kể Chuyện T Anh GVC T Anh HĐTT C. Mai
 
       3
Toán Tập Đọc GVCN Toán Tập Đọc GVCN Toán Đạo đức GVCN
TNXH Toán GVCN TNXH Toán GVCN TNXH Ôn Toán GVCN
Chính Tả Đạo đức GVCN Chính Tả Đạo đức GVCN Chính Tả Ôn T Việt GVCN
Ôn toán GDNGLL GVCN Ôn toán GDNGLL GVCN Ôn TViệt GDNGLL GVCN
 
        4
Âm nhạc  
SHCM
C. Hà MT  
SHCM
T. Hoàng Tập Đọc  
SHCM
GVCN
Mĩ Thuật T. Hoàng Âm Nhạc C. Hà Toán GVCN
Thể dục C. Hà Thủ công T Hoàng Ôn T Việt GVCN
Thủ công T Hoàng Thể dục C. Hà L Toán GVCN
 
5
Toán GDKNS T Hoàng Toán Ôn T Việt GVCN Thể dục Toán T Hoàng
LTVC Thể dục T Hoàng LTVC TNXH GVCN Mĩ thuật LTVC T Hoàng
Tập viết Ôn T Việt GVCN Tập viết Thể dục T Hoàng Âm nhạc Tập viết  C Hà
LTViệt TNXH GVCN L TViệt GDKNS T Hoàng Kĩ Thuật TNXH C. Hà
 
6
T Anh TLV GVCN Tin TLV GVCN TLV GDKNS C. Mai
T Anh Toán GVCN Tin Toán GVCN Toán Thể dục C. Mai
Tin Chính Tả GVCN T Anh Chính Tả GVCN Chính Tả T Anh GVC
Tin HĐTT GVCN T Anh HĐTT GVCN HĐTT T Anh GVC
 7  
BDHSG -PĐHSY
 
BDHSG - PĐHSY
 
BDHSG - PĐHSY

  TRƯỜNG TIỂU HỌC ĐÔNG SƠN                                                THỜI  KHOÁ BIỂU KHỐI  4    
Năm học : 2014 - 2015   ( Áp dụng từ   15/9/2014)
T/N LỚP 4A (Cô Nguyệt) LỚP 4B(Cô Nhàn) LỚP 4C( Thầy Hải)
BUỔI SÁNG  BUỔI CHIỀU GV DẠY BUỔI SÁNG  BUỔICHIỀU GV DẠY BUỔI SÁNG  BUỔI CHIỀU GV DẠY
 
2
HĐTT Thể dục T Dần HĐTT Kỉ thuật C. Mai T Anh Tập Đọc GVC
Tập Đọc Kỉ thuật C. Mai Tập Đọc Âm nhạc C. Hà T Anh Toán GVC
Toán Âm nhạc C. Hà Toán Mĩ Thuật T Hoàng Tin Lịch Sử GVC
Lịch Sử Mĩ Thuật T Hoàng Lịch Sử Thể dục T Dần Tin HĐTT GVC
 
       3
LTVC T Anh GVC LTVC GDKNS C. Hà LTVC Tập Đọc GVCN
Toán T Anh GVC Toán Thể dục C. Hà Toán Toán GVCN
Khoa học Thể dục C. Hà Khoa học T Anh GVC Khoa học Kể chuyện GVCN
Chính tả GDKNS C. Hà Chính Tả T Anh GVC Chính tả L Toán GVCN
 
        4
Tập Đọc  
SHCM
GVCN Tập Đọc  
SHCM
GVCN T Dục  
SHCM
T Dần
Toán GVCN Toán GVCN GDKNS T. Dần
Kể chuyện GVCN Kể chuyện GVCN T Anh GVC
L Toán GVCN L Toán GVCN T Anh GVC
 
5
T Anh LT& Câu GVC Tin LT& Câu GVC Kỉ thuật LT& Câu  C Hà
T Anh Toán GVC Tin Toán GVC Âm nhạc Toán  C Hà
Tin Khoa học GVC T Anh Khoa học GVC Mĩ Thuật Khoa học T Hoàng
Tin Tập làm văn GVC T Anh TL.văn GVC Thể dục TLV T Hoàng
 
6
TLV Đạo đức GVCN TLV Đạo đức GVCN TLV Đạo đức GVCN
Toán L. Toán GVCN Toán L. Toán GVCN Toán L. Toán GVCN
Địa Lý L. TViệt GVCN Địa Lý L. TViệt GVCN Địa Lý L. TViệt GVCN
L TViệt HĐTT GVCN L T Việt HĐTT GVCN L TViệt HĐTT GVCN
7  
PĐHSY
 
BDHSG
 
PĐHSY

TRƯỜNG TIỂU HỌC ĐÔNG SƠN                                                THỜI  KHOÁ BIỂU KHỐI  5B    
                                                                                                                  Năm học 2014 -2015  ( Áp dụng từ    22/ 9 /2014)
T/N LỚP 5A ( cô Hoà) LỚP  5B ( Cô Loan) LỚP 5C ( Thầy Ngũ)
BUỔI SÁNG BUỔI CHIỀU GV DẠY BUỔI SÁNG BUỔICHIỀU GV DẠY BUỔI  SÁNG BUỔI CHIỀU GV DẠY
 
2/
HĐTT Âm nhạc C. Hà HĐTT Mĩ Thuật T Hoàng Tập đọc LTVC GVCN
Tập Đọc Mĩ Thuật T Hoàng Tập Đọc Thể dục T Dần Toán Toán GVCN
Toán Thể dục  T Dần Toán Kỉ thuật C. Mai  Lịch sử Khoa học GVCN
Khoa học Kỉ thuật C. Mai Khoa học Âm nhạc C. Hà Ki thuật HĐTT GVCN
 
       3/
T Anh LTVC   Tin LTVC GVC Tập Đọc L Toán GVCN
T Anh Toán   Tin Toán GVC Toán Kể chuyện GVCN
Tin L Toán   T Anh L Toán GVC L. Toán TLV GVCN
Tin Chính tả   T Anh Chính tả GVC Đạo Đức L .T Việt GVCN
 
        4/
Tập Đọc  
SHCM
GVCN Tập Đọc  
SHCM
GVCN T Anh  
SHCM
GVC
Toán GVCN Toán GVCN T Anh GVC
TLV GVCN TLV GVCN Tin GVC
Đạo Đức GVCN Đạo Đức GVCN Tin GVC
 
5/
Thể dục T Anh GVC Thể dục Khoa học GVCN LT&C TLV GVCN
LT&C T Anh GVC LT&C Kể chuyện GVCN Khoa Toán GVCN
Toán Khoa học GVCN Toán T Anh GVC Toán Chính tả GVCN
Lịch sử Kể chuyện GVCN Lịch sử T Anh GVC Địa lí L T Việt GVCN
 
6/
TLV Địa lí GVCN TLV Địa lí GVCN Âm nhạc T Anh GVC
Toán L Toán GVCN Toán L Toán GVCN Mĩ thuật T Anh GVC
L T Việt L T Việt GVCN L T Việt L T Việt GVCN Thể dục T Dục C. Mai
HĐTT GDKNS GVCN HĐTT GDKNS GVCN GDKNS(Hà) HĐTT C. Mai
7/ PĐHSY BDHSG PĐHSY

Tác giả bài viết: Nguyễn Thị Hoài Nam

Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá
Click để đánh giá bài viết

Những tin mới hơn

Những tin cũ hơn