Trang nhất » Tin Tức » Chuyên môn » Chuyên môn giáo dục

CHUC MUNG NGAY 20-11

Tập huấn Giáo dục kỹ năng sống và Hoạt động ngoài giờ chính khóa

Thứ hai - 21/09/2015 07:47
Công văn tập huấn GDKNS và hoạt động giáo dục NGLL năm học 2015-2016
UBND HUYỆN ĐÔ LƯƠNG
PHÒNG GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO
CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
Số:  356/ KH-PGD&ĐT
V/v tập huấn Giáo dục kỹ năng sống và Hoạt động ngoài giờ chính khóa
              Đô Lương, ngày 08  tháng 9  năm 2015
 
Kính gửi: Hiệu trưởng các trường TH, THCS.
                             
Thực hiện Công văn số 1131/ SGD&ĐT-GDTX ngày 04/ 8/ 2015 của Sở GD&ĐT Nghệ An về việc tập huấn cho cốt cán phòng GD&ĐT về Giáo dục kỹ năng sống và Hoạt động ngoài giờ chính khóa, hè 2015. Phòng GD&ĐT Đô Lương hướng dẫn Kế hoạch tổ chức tập huấn công tác Giáo dục kỹ năng sống và Hoạt động ngoài giờ chính khóa cho các trường Tiểu học, THCS trong toàn huyện cụ thể như sau:
1. Nội dung
Tổ chức, quản lý giáo dục kỹ năng sống; các hình thức tổ chức hoạt động ngoài giờ chính khóa.
2. Thành phần, cơ cấu lớp.
- Thành phần: Mỗi trường cử 02 người tham gia (01 Phó hiệu trưởng và 01 Tổng phụ trách Đội)
- Cơ cấu lớp: Toàn huyện chia thành 02 lớp, mỗi bậc học 01 lớp.
3. Thời gian, địa điểm
- Thời gian: mỗi lớp 01 ngày, cụ thể như sau:
+ Bậc THCS (Lớp 1): ngày 16 tháng 9 năm 2015;
+ Bậc Tiểu học (Lớp 2): ngày 17 tháng 9 năm 2015.
(thời gian làm việc bổi sáng bắt đầu từ 07h 15 phút)
 - Địa điểm: Tại Hội trường Phòng Giáo dục và Đào tạo.
4. Giảng viên: Là cốt cán chuyên môn của Phòng GD&ĐT.
5. Chỉ đạo tập huấn
Lãnh đạo, chuyên viên phụ trách.
6. Kinh phí: 
- Phòng GD&ĐT cấp kinh phí tổ chức, chỉ đạo tập huấn.
- Các trường có người tham gia tập huấn thanh toán theo quy định hiện hành.
Hoạt động giáo dục kiến thức về Giáo dục kỹ năng sống và Hoạt động ngoài giờ chính khóa là một nội dung quan trọng, cập nhật trong chương trình giáo dục phổ thông, đề nghị Hiệu trưởng các trường TH, THCS triển khai thực hiện nghiêm túc.
                              
Nơi nhận:                                                                                                 
- Như kính gửi (để T/hiện);                                                                                                           - Lãnh đạo, CV TH, THCS (để C/đạo);
- Lưu: VT.
                TRƯỞNG PHÒNG
             
 
                        (đã ký)
 
 
                  Nguyễn Tất Tây
 
Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá
Click để đánh giá bài viết
Từ khóa: UBND HUYỆN ĐÔ LƯƠNG PHÒNG GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc Số: 356/ KH-PGD&ĐT V/v tập huấn Giáo dục kỹ năng sống và Hoạt động ngoài giờ chính khóa Đô Lương, ngày 08 tháng 9 năm 2015 Kính gửi: Hiệu trưởng các trường TH, THCS. Thực hiện Công văn số 1131/ SGD&ĐT-GDTX ngày 04/ 8/ 2015 của Sở GD&ĐT Nghệ An về việc tập huấn cho cốt cán phòng GD&ĐT về Giáo dục kỹ năng sống và Hoạt động ngoài giờ chính khóa, hè 2015. Phòng GD&ĐT Đô Lương hướng dẫn Kế hoạch tổ chức tập huấn công tác Giáo dục kỹ năng sống và Hoạt động ngoài giờ chính khóa cho các trường Tiểu học, THCS trong toàn huyện cụ thể như sau: 1. Nội dung Tổ chức, quản lý giáo dục kỹ năng sống; các hình thức tổ chức hoạt động ngoài giờ chính khóa. 2. Thành phần, cơ cấu lớp. - Thành phần: Mỗi trường cử 02 người tham gia (01 Phó hiệu trưởng và 01 Tổng phụ trách Đội) - Cơ cấu lớp: Toàn huyện chia thành 02 lớp, mỗi bậc học 01 lớp. 3. Thời gian, địa điểm - Thời gian: mỗi lớp 01 ngày, cụ thể như sau: + Bậc THCS (Lớp 1): ngày 16 tháng 9 năm 2015; + Bậc Tiểu học (Lớp 2): ngày 17 tháng 9 năm 2015. (thời gian làm việc bổi sáng bắt đầu từ 07h 15 phút) - Địa điểm: Tại Hội trường Phòng Giáo dục và Đào tạo. 4. Giảng viên: Là cốt cán chuyên môn của Phòng GD&ĐT. 5. Chỉ đạo tập huấn Lãnh đạo, chuyên viên phụ trách. 6. Kinh phí: - Phòng GD&ĐT cấp kinh phí tổ chức, chỉ đạo tập huấn. - Các trường có người tham gia tập huấn thanh toán theo quy định hiện hành. Hoạt động giáo dục kiến thức về Giáo dục kỹ năng sống và Hoạt động ngoài giờ chính khóa là một nội dung quan trọng, cập nhật trong chương trình giáo dục phổ thông, đề nghị Hiệu trưởng các trường TH, THCS triển khai thực hiện nghiêm túc. Nơi nhận: - Như kính gửi (để T/hiện); - Lãnh đạo, CV TH, THCS (để C/đạo); - Lưu: VT. TRƯỞNG PHÒNG (đã ký) Nguyễn Tất Tây

Những tin mới hơn